Határozat az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításáhozHatározataz egyéni listás települési
önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához A Magyaregregy községi Helyi
Választási Bizottság31/2014. (X.12.) határozata A Magyaregregy községi Helyi Választási Bizottság a
helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán
a Baranya megyei Magyaregregy településen a települési önkormányzati képviselők
választásáról készült szavazóköri jegyzőkönyv alapján a települési
önkormányzati képviselők választása eredményének megállapítása tárgyában
meghozta a következőhatározatot:A Magyaregregy községi Helyi Választási Bizottság a
helyi önkormányzati képviselők 2014. év október 12. napjára kitűzött általános
választásán a Baranya megyei Magyaregregy településen a települési
önkormányzati képviselők választásának eredményét jelen határozat mellékletét
képező és két eredeti példányban elkészített „Szavazóköri jegyzőkönyv a
települési önkormányzati képviselők választásáról” című jegyzőkönyv szerint
állapítja meg.A Magyaregregy községi Helyi Választási Bizottság
elrendeli a határozat közzétételét a Magyaregregy községi Önkormányzat
hirdetőtábláján, és a község honlapján.A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon
belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy
elektronikus levélben a Baranya Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett
fellebbezést nyújthat be a Magyaregregy község Helyi Választási Bizottságnál 7332
Magyaregregy, Kossuth utca 73. fax: 72/420534 e-mail: magyaregregy@tolna.net).
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október hó 15.
napján 16.00 óráig megérkezzen.A
választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellena)               
a szavazatszámláló bizottság szavazóköri
eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagyb)               
a szavazóköri eredmények összesítésére és a
választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére
hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.A
szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak
a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni
fellebbezéssel együtt van helye.A fellebbezésnek tartalmaznia kella)               
a kérelem a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223.
§ (3) bekezdése szerinti alapját,b)               
a kérelem
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér - postai értesítési címét,c)                
a kérelem
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval,
a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő
szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának
nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. IndokolásA helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 13. §-a
szerint a
z egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek,
akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot
kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az
egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. Ha az
egyéni lista jelöltjét polgármesternek megválasztották, az egyéni listáról
törölni kell, és helyébe a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.Az Övjt. 4. §-a alapján a
10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben
- egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:a)
100 lakosig 2 fő,b)
1000 lakosig 4 fő,c)
5000 lakosig 6 fő,d)
10 000 lakosig 8 fő.A
Ve. 306. § (2) bekezdése értelmében a helyi választási iroda vezetője az
általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a
képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát. A helyi választási iroda
vezetőjének határozata értelmében Magyaregregy településen a megválasztandó
települési önkormányzati képviselők száma 4 fő.A Ve. 14. § (1) bekezdése rögzíti,
hogy a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a
törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási
eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének
biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás
törvényes rendjének helyreállítása.A Ve. 44. § (1) bekezdése
értelmében a választási bizottság az ügy érdemében határozatot, az eljárás
során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz.A Ve. 199. §-a kimondja, hogy a
szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapítja a
választás szavazóköri eredményét.A Ve. 202. § (1)
bekezdése szerint a szavazóköri, valamint a választási eredményről
jegyzőkönyvet kell készíteni. A Ve. 307/N. § (1) bekezdése
értelmében a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján
összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az
egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a
választás eredményét.A települési önkormányzati képviselő választás
eredményének megállapítására szolgáló jegyzőkönyv mintáját a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó
feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban
használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 29.
melléklete  állapítja meg.A Helyi Választási Bizottság a fenti
rendelkezéseknek megfelelően a szavazóköri jegyzőkönyv alapján összesítette Magyaregregy
település választókerületben a települési önkormányzati képviselőkre leadott
szavazatokat és megállapította a választás eredményét, melyet két eredeti
példányban elkészített „Szavazóköri jegyzőkönyv a települési önkormányzati
képviselők választásáról” című jegyzőkönyvbe

foglalt.A
Ve. 49. § (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a határozatát - a
személyes adatok kivételével - nyilvánosságra hozza. A Helyi Választási
Bizottság a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben foglaltak
szerint intézkedett.A Helyi Választási Bizottság határozata a fentiekben
hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.
§-án, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(4)
bekezdésein, 241. § (1) –(2) bekezdésén, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján
alapul. Magyaregregy,  2014. október 12.                                                                                                                             Tolnai Jánosné sk.Helyi Választási Bizottság elnöke A határozatról értesülnek:1.    
A Helyi Választási
Bizottság megbízott tagjai2.    
Irattár  A Magyaregregy
községi Helyi Választási Bizottság31/2014. (X.12 .) határozata melléklete (4/2014. (VII.
24.) IM rendelet 29. melléklete szerinti jkv.)Weboldalunk sütiket használ. Az oldal böngészésével Ön automatikusan hozzájárul ehhez (a sütikről bővebben itt olvashat)
Rendben