Égetés, szabadtéri tűzgyújtás szabályai Magyaregregy KözségbenTÁJÉKOZTATÁS2015. március 5-én lépett hatályba az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban:
OTSZ). Az OTSZ 225. § (1) bekezdése előírja, hogy „Ha jogszabály másként nem
rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben
és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri
égetése tilos.

Valamint az OTSZ 225. § (3) bekezdés szerint „Ha jogszabály másként nem
rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető
hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen
tartani. ”

Az OTSZ 226. § (1) bekezdés szerint „Külterületen az ingatlan tulajdonosa,
használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen
irányított égetést végezhet. A tűzvédelmi hatóság engedélyéhez a kérelmet
legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az
engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. Az irányított égetést az OTSZ 226., 227
§-ban foglaltak szerint lehet végrehajtani.Fentiek alapján külterületen a szabadtéri égetést
2015. március 5. napját követően a katasztrófavédelmi kirendeltséggel
engedélyeztetni kell. Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb
terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért
fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni. Az engedélyezési
eljárást a területileg illetékes – az eljárásrendben meghatározott kivételes
esetben a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint illetékes – katasztrófavédelmi
kirendeltség folytatja le.A környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII törvény 48. § (4) bekezdése értelmében a település
Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik az avar és kerti
hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.Belterületen csak abban az esetben lehet növényi
hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet lehetővé teszi, bármilyen más
kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladék égetése
tilos. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és
minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen
nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk,
amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a
várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.Az Önkormányzat megalkotta az avar és kerti
hulladék égetéséről szóló rendeletét, amelyet mellékelek. A szabályok
megszegése bírság kiszabását vonja maga után.Magyaregregy Községben az alábbi
időszakban és napokon lehetséges az égetés: Március 1-től november 30-ighétfőn és pénteken 10 órától 17
óráig.Ünnepnapon az égetés tilos!Magyaregregy, 2015. április 29.                                                                               Fülöpné
Rákosa Ildikó sk.                                                                                             polgármester Magyaregregy
Község Önkormányzat Képviselő-testületének5/2015.
(IV.27.) sz. rendeleteaz
avar és kerti hulladék nyílttéri égetésérőlMagyaregregy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország alaptörvénye 32.cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva  és a környezet
védelmének  általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4)
bekezdés b) pontjában  kapott felhatalmazás alapján az avar és kerti
hulladék nyílttéri égetéséről  következőket rendeli el. 1.§ A rendelet hatálya Magyaregregy
község közigazgatási területen a belterületi és zártkerti ingatlanokra terjed
ki.2.§ A rendelet alkalmazása szempontjából
avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további
hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, kaszálék, nyesedék,
gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb növényi maradványok:továbbiakban együtt
kerti hulladék).A kerti hulladék égetésének
szabályai3.§ (1) A kerti hulladékot vagy helyben
történő komposztálással hasznosítani kell vagy a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás keretében a közszolgáltató által el kell szállíttatni.(2) A kerti hulladéknak az (1)
bekezdésben foglaltaktól eltérően - indokolt esetben - e rendeletben foglaltak
betartásával történő égetése megengedett.(3) A (2) bekezdésben foglalt égetés
kizárólag szélcsendes időben, a tűzvédelmi jogszabályok szigorú betartásával,
nagykorú személy folyamatos felügyelete mellett, az égetendő kerti hulladék
száraz állapotában, a környezet, illetve a környezetben élő lakók kismértékű
zavarása mellett végezhető.(4) Nagy mennyiségű, füstöt termelő,
nedves kerti hulladék égetése tilos.(5) Égetés során a helyben (telken
belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék
semmisíthető meg. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl.
benzin, gázolaj stb.), légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem használható. (6) Az égetendő kerti hulladék nem
tartalmazhat kommunális, ipari eredetű, vagy veszélyes hulladékot (pl.
műanyagot, gumit, vegyszert, festéket vagy ezek maradékait).(7) Az égetés helyszínén eszközöket és
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése
megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.Az égetés időpontja4.§ (1) A kerti hulladék nyílt téri
égetése kizárólag március 1-től november 30-ig hétköznapokon hétfőn és pénteken
10 órától 17 óráig (amennyiben ez nem ünnepnap) megengedett, más napon és
időpontban az égetés tilos. (2) Tilos az égetés párás, ködös,
esős, erősen szeles időjárás esetén.(3) Az (1) bekezdésben szabályozott
égetés sem végezhető az elrendelt tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.A szabadtéri tűzgyújtás
szabályai5.§ A szabadban tűzgyújtás, tűzberendezés
használata kizárólag a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények
és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok szigorú betartásával történhet.Weboldalunk sütiket használ. Az oldal böngészésével Ön automatikusan hozzájárul ehhez (a sütikről bővebben itt olvashat)
Rendben